آخرین کلام رهبری غم پنهان سالها بود / رفتار ناخودآگاه و سازوکارهای شرورانه قانونی و اقدامات متناقض و سلیقه ای نسل ما را به تهمت ، کینه و بدخواهی تبدیل کرد

[ad_1]


آنچه در سخنان دردناک آخرین سخنان آیت الله خامنه ای بیان شد ، غم و اندوه دیرینه پنهانی بود که بسیاری در جریان رد و تأیید قدرت خود و شایعات و شایعات قبل و بعد از آن مورد ظلم واقع شده بودند. تحقیقاتی که براساس گزارش های نادرست ، ناقص و بعضاً یک طرفه و بدون امکان حمایت از صاحبان حق انجام شده است ، منجر به سرنوشت های تلخ و داستان های غم انگیز شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید