می توان یک مرکز اشتغال در آذربایجان ایجاد کرد

[ad_1]

می توان یک مرکز اشتغال در آذربایجان ایجاد کرد.

این امر در “نقشه راهبردی راهبردی برای چشم اندازهای اقتصادی ملی جمهوری آذربایجان” بیان شده است که با حکم رئیس جمهور آذربایجان در تاریخ 6 دسامبر 2016 تصویب شده است.

خاطرنشان می شود که پروژه هایی که از قبل در آذربایجان اجرا شده اند ، از جمله نظارت برای نظارت بر نتایج فعالیت ها در زمینه بهره وری نیروی کار ، ادامه خواهد یافت. بر اساس اصول عمل ، توسعه آینده کشور براساس برنامه های جدید برای بهبود خواهد بود. استفاده از تجارب بین المللی م developingثر در روند تدوین و اجرای برنامه عملیاتی برای افزایش بهره وری نیروی کار ضروری است. روند بهبود و توسعه مهارت های منابع انسانی در تاسیسات تولیدی موجود ، آموزش و بازآموزی نیروی کار برای توسعه خوشه ادامه خواهد یافت و مشوق ها و مشوق های مختلف برای بهبود مکانیسم استخدام و آموزش اعمال خواهد شد.

دولت ایجاد مرکز اشتغال محلی را برای تسهیل روند استخدام در سازمانهای تجاری و ایجاد مکانیزم انعطاف پذیر در نظر خواهد گرفت. آموزش های انجام شده توسط این مرکز به منظور آموزش کارمندان آینده دار که نیازهای بازار کار در بخشهای مختلف را برآورده می کنند ، می تواند به طور کامل توسط دولت تأمین شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید